Maden yatakları, jeolojik süreç sonucunda oluşmuş, olağanüstü element içeren kayaçlardır. Metalik Madenler, Endüstriyel Hammaddeler ve Enerji Hammaddeleri şeklinde gruplandırılabilirler.

Öncelikle; paleocoğrafya, jeoloji, uzaktan algılama, jeokimya, jeofizik, metallojeni haritaları ve maden/zuhur bilgileri gibi temel bölgesel veriler büro çalışması ile değerlendirilir.

 • Önemli bulunan bölgelerde (provens) ön aramalar (prospeksiyon) şeklinde arazi çalışmalarına başlanır. Jeoloji, jeokimya ve jeofizik haritaları (küçük ölçekli) tamamlanır ve gerektiğinde stratigrafi sondajı yapılır.
 • Ön arama sahalarından derlenen verilerin değerlendirilmesi sonucunda, belirlenen hedef sahalarda detay aramalar (explorasyon) aşamasına geçilir. Maden jeolojisi, jeokimya anomali, jeofizik haritaları (büyük ölçekli) tamamlanır. Açınsama (istikşaf) ve rezerv sondajları yapılır. Gerektiğinde yarma/galeri gibi yöntemlere başvurulur ve teknolojik test örneği alınır.
 • Rezerv, tenör, parajenez, mineralojik özellikler ve teknolojik test olumlu ise madenin üretimi için gerekli diğer parametreleri de değerlendiren fizibilite raporu yazılır. Maden işletmeye hazır hale gelmiştir.
 • Güncelleştirilmiş maden jeoloji haritaları ve diğer bilgiler ışığında üretim sürecinde karşılaşılan problemler ile üretim tamamlandıktan sonra çevrede veya daha derinde madenin devamının veya buna bağlı oluşmuş başka bir madenin bulunup bulunmadığı araştırılır.

MADEN YATAKLARININ ARANIP BULUNMASI

(Demir, Bakır, Krom, Mermer, Kurşun, Çinko, Antimon, Altın, Gümüş, Yarı Kıymetli Taşlar, Endüstriyel Ham maddeler, vb.)

 • Aranılacak maden sahasının Ruhsat bilgileri Google Earth üzerinde aplike edilir.
 • Map Dowsing yöntemi ile uzaktan algılama ile sahanın ve yakın civarının Fay sistemlerinin modellemesi hazırlanır.
 • Fay sistemleri içerisinde ki maden oluşumunun birincil ve ikincil yapılanmaları tespit edilir.
 • Hakim fay sistemleri içerisinde en önemli bölümden jeolojik enine kesitler alınır.
 • Maden ve fay sistemlerinin yer altındaki konumları, dağılımı, kalınlıkları, tekrarlanma sayıları önceden tespit edilir,
 • Olası sondaj lokasyonları ve derinlikleri tespit edilir, sondaj, kuyu, yarma yapılacak koordinatlar tespit edilir.
 • Bu verilerin denetiminde, yeterli sayıda karotlu sondaj ile test edilmesi ve yeraltında ki görünürlülüğü tespit edilir.
 • Maden mühendisi denetiminde işletme esnasında çıkabilecek sorunlar, yerinde denetlenir ve çözüm yolları önerilir.
 • Radyestezi yöntemi ile iki aşamalı çalışma yapılmıştır. Birinci aşama Harita ve Ruhsat sahalarının krokisi üzerinde yapılan Map Dowsing çalışması, fayların tespiti ve özellikleri ile kömür cevherinin bu faylar ile olan ilişkisi.
 • Chaparra / Peru
 • Altın Sahaları
 • Jeolojik Araştırma ve Radyestezi Yöntemi ile Sahaların Değerlendirilmesi

İkinci aşama arazide yerinde çalışma şeklinde gerçekleşmiştir. Çalışma ortamının normal jeolojik araştırmaya müsait olmadığı, tüm jeolojik verilerin orman nedeni ile görülemediği bir arazi çalışmasında radyestezi yöntemi oldukça işe yaramakta ve genel bilgi açısından yardımcı olmaktadır. Radyestezi yöntemi ile görülen mostralarda kömürün yapısal konumu, kalınlığı, aşağıya doğru tekrarlanma sayısı, kalitesi hakkında elde edilen ölçümlerin görülemeyen kapalı mostralarda da etüt edilmesi mümkün olmuştur.

 • Endonezya Kömür Aramalarından Kare