Jeotermal enerji potansiyelinin araştırılacağı sahanın veya sahaların ayrıntılı jeolojik, jeofiziksel, jeokimyasal ve sondaj çalışmalarının kapsamı aşağıda verildiği gibi olmalıdır;

  • Jeolojik çalışmalarla formasyonların litolojik, stratigrafik, petrografik ve jeolojik yapıları,
  • Jeofizik çalışmalarla yer altı yapısal jeolojisi,
  • Fotojeolojik çalışmalarla jeolojik, tektonik ve litolojik özellikler,
  • Jeokimyasal çalışmalar ile su kimyası ve su-kayaç ilişkileri,
  • Sondaj çalışmaları ile yeraltı jeolojisi, hidrotermal alterasyon zonları, hazne ve örtü kayaçların özellikleri, formasyonların litolojik-stratigrafik ve hidrolik özellikleri araştırılacaktır.

JEOTERMAL ARAMANIN FELSEFESİ

Arama felsefesi, aramacının büyük bir alanda aramaya başlaması, dikkate alınan alanın veri alındıkça daraltılması ve bu yaklaşımın kaynak yeri tespit edilinceye kadar devam etmesidir.Araştırılacak alanların büyük olduğu başlangıç aşamalarında, hızlı ve düşük maliyetli keşif teknikleri uygulanır.

Sonuçlar toplandıkça ve arama sınırları daraldıkça, güvenilirlik artar ve daha pahalı teknikler kullanılmaya başlar. Jeotermal aramada da, bu yaklaşım en pahalı teknik “arama kuyusu” delinip muhtemel alan test edilinceye kadar devam eder. Topoğrafya, meteoroloji, jeoloji, hidrojeoloji, sıcak kaplıca sularının gözlenmesi, jeofizik ve jeokimyasal ölçümler gibi, kaydedilmiş veriler toplanmalı ve gözden geçirilmelidir.

KEŞİF ÇALIŞMASI VE KEŞİF RAPORU

Başlangıç aşamasında aktif, aktif olmayan ve sönmüş jeotermal oluşumların bir kaydının ve ön değerlendirmesinin yapılması yanında, aktüel veya potansiyel enerji gereksinimlerine göre başlangıç çalışma alanlarının tavsiye edilmesi amacıyla yapılan jeolojik, jeofizik ve jeokimyasal çalışmalardır.

Araştırma sonucunda elde edilen bilgilerle bölgenin stratigrafik, litolojik ve tektonik özellikleri, jeolojik kesitler, blok diyagramlar gibi çalışmalar hakkında bir “Keşif Raporu” hazırlanarak; bu raporda jeotermal alanın geliştirilmesi için ön potansiyel değerlendirilmesi yapılarak, çalışmalara devam edilip edilmemesi konusundaki karar yer almalıdır. Bu çalışmalarda genel jeolojik durum için 1/100.000 ölçekli jeolojik haritalar kullanılabilir.

YÜZEY ARAMA TEKNİKLERİ

Yüzey arama teknikleri jeotermal sistemlerin yeryüzü çıkışlarından başlayarak modern jeofizik yöntemlerine kadar gelişir.

ALİSTEZİ YÖNTEMİ

Ruhsat sahası belirleme, Başvuru formlarının hazırlanması, Ruhsat sahası ve yakın civarının ön jeolojik araştırması ile yapısal modellemesi, bu model içerisinde ki sıcak akışkan suyun Derinlik. Debi, sıcaklık, basınç tahmini değerleri hazırlanır. Bu değerler içerinde en uygun olanlar jeofizik ölçümler ile desteklenir ve ilk sondaj sonuçlarına göre diğer sondajlara karar verilir.

ALİSTEZİ YÖNTEMİ; verimli jeotermal havzaları bulur, ruhsat alır, sahayı araştırır, sıcak su damarlarını bulur. Santral kurmak için yüksek miktarlarda saha geliştirme bedeli yerine, sadece jeofizik araştırma ve sondaj bedeli ile verimli bir saha edinme fırsatını sunar.
Özgün araştırma yöntemleri ile nerede jeotermal potansiyel olduğunu bilir, bilinen sahaların dışında cazip yatırım alanları bulur, en verimli kuyunun açılacağı noktayı belirler. Bu üstünlük sayesinde yatırımcılara 1-2 milyon US$ ruhsat, araştırma ve kuyu açma masrafı ile 10-20-30-40 milyon US$ saha geliştirme bedeli alınabilecek fırsatlar sunar.